Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, bao gồm:

1. Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

2. Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023.

Các Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập hết hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023, trừ các quy định về giảm định mức tiết dạy tại Điều 9 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định mới.

Để kịp thời triển khai các Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 2931/SGDĐT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện vị trí việc làm, cơ cấu viên chức và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc ngành Giáo dục tỉnh./.

19-2023-tt-bgddt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *