Công tác xã hội là một ngành khoa học được thế giới công nhận và vận dụng vào các lĩnh vực như phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, tư pháp nhằm hỗ trợ các cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề về xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh của người dân.

Ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp để phát triển công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn của trẻ em và học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản phát triển công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn các hoạt động công tác xã hội trong trường học. Công tác xã hội trong trường học đã được vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em và học sinh theo quy định của pháp luật.

Tổ chức UNICEF Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp xây dựng Tài liệu Tập huấn về “Thực hành công tác xã hội trường học trong bảo vệ trẻ em tại các cơ sở giáo dục” nhằm nâng cao năng lực cho những người làm công tác xã hội trường học và các cán bộ, giáo viên khác về các kiến thức, kỹ năng công tác xã hội và hướng dẫn vận dụng các kiến thức, kỹ năng này vào giải quyết hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, tập trung vào các nhiệm vụ phát hiện, thông báo chuyển gửi và tham gia hỗ trợ, can thiệp những trường hợp trẻ em là nạn nhân của xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

198_SGDDT-GDTrH_19012024


qd-phe-duyet


TLTH-CTXHTH-trong-BVTE


Ap-phich-TVTL-CTXH-truong-hoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *