Ngày 08/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3206/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/12/2023 về tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Định với một số nội dung sau:

3206_SGDDT-GDTrH_08122023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *