Nhiệm vụ của chúng ta là tự giải phóng bản thân Bằng cách làm rộng vòng tròn của lòng trắc ẩn Để ôm lấy mọi sinh vật sống và sắc đẹp của thiên nhiên – VK23

Trải nghiệm của Lớp 10 Chuyên Văn năm học 2021 – 2022

Chia sẻ từ Thầy Nguyễn Bửu Chung