TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

Cử nhân NGUYỄN TRẦN CƯƠNG

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0983229599
Email: cuonglqd66@gmail.com

Thạc sĩ BÙI ĐỨC HƯNG

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0913635379
Email: hungphysics.qn@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN LÊ ANH

Giáo viên
Điện thoại: 0988133759
Email: nguyenleanh253@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0387106530
Email: lethithanhhuonglqd@gmail.com

Thạc sĩ VÕ NHẬT MINH

Giáo viên
Điện thoại: 0794424413
Email: vonhatminhlqd@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN TẤN PHÚ

Giáo viên
Điện thoại: 0326449725
Email: phunguyentan1996@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN LÊ NGỌC THÁI

Giáo viên
Điện thoại: 0937450337
Email: nguyenlengocthai@gmail.com

Thạc sĩ HÀ MINH TRỌNG

Giáo viên
Điện thoại: 0768072250
Email: haminhtronglqdbd@gmail.com