TỔ VĂN PHÒNG

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

Tổ trưởng
Kế toán
Điện thoại: 0905825062
Email: nthuylqd@yahoo.com.vn

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Trung cấp
Giáo vụ 1
Điện thoại: 0914063487
Email: thanhhalqd70@gmail.com

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

Trung cấp
Y tế
Điện thoại: 0902548468
Email: kimloan.nguyen_lqd@yahoo.com

Cử nhân HỒ THỊ BÍCH NGỌC

Văn thư 
Điện thoại: 0903522819
Email: ngocthachlqd@gmail.com

Cử nhân ĐẶNG THỊ HOÀI NGUYÊN

Thiết bị trường học 
Điện thoại: 0377586104
Email: danguyenlqd.tn@gmail.com  

TRẦN THỊ SƯƠNG

Cao đẳng
Thư viện
Điện thoại: 0905329750
Email: suongtran8519@gmail.com

PHẠM HÀ NHI

Cao đẳng
Giáo vụ 2
Điện thoại: 0334382401
Email: phamhanhi.td14@gmail.com