TỔ TIN HỌC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Cử nhân LÊ VĂN HIẾU

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0932428326
Email: levanhieubd@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIỀU

Giáo viên
Điện thoại: 0868511588
Email: thikieu91@gmail.com

Thạc sĩ LÊ NHƯ THƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0384056742
Email: lethuongsptin@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGÂN VANG

Giáo viên
Điện thoại: 0935643268
Email: nvangqn@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN HỮU VIÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0913673447
Email: vienqp@gmail.com