TỔ SINH HỌC - THỂ DỤC

Thạc sĩ NGUYỄN HOÀNG CHIẾN

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0989295247
Email: nhchien71@gmail.com.com

Cử nhân LÊ ANH TUẤN

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0985624124
Email: leanhtuanqld@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN BỬU CHUNG

Giáo viên
Điện thoại: 0985929141
Email: nguyenbuuchunglqd@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

Giáo viên
Điện thoại: 09846624979
Email: hagiang28185@gmail.com

Cử nhân LÊ VĂN THẠNH

Giáo viên
Điện thoại: 0978453377
Email: levanthanhlqd060586@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THỦY TIÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0973345494
Email: lethuytienlqdsinh@gmail.com