TỔ NGỮ VĂN

Thạc sĩ TRẦN HÀ NAM

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0903570645
Email: namlqd@gmail.com

Thạc sĩ VŨ THỊ PHƯỢNG

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0982275828
Email: vuphuong.phuyen@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0796591159
Email: thuyduonglqd.qn@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH

Giáo viên
Điện thoại: 0977405085
Email: khanhlqd86@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ LÊ NGHI

Giáo viên
Điện thoại: 0989713120
Email: nguyenlenghi56@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THÚY VI

Giáo viên
Điện thoại: 0362025404
Email: lethuyvi3009@gmail.com