TỔ NGOẠI NGỮ

Thạc sĩ NGUYỄN MINH HÀ

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0973904707
Email: minhhalqd@gmail.com

Thạc sĩ VÕ HOÀNG THI

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0944294555
Email: thivolqd19@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN NGỌC TÚ DUYÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0983483159
Email: duyennguyen.010288@gmail.com

Thạc sĩ TRẦN THỊ THU GIANG

Giáo viên
Điện thoại: 0935522939
Email: tranttgiang@gmail.com

Tiến sĩ HỒ THỊ THU HIỀN

Giáo viên
Điện thoại: 0982818673
Email: hothithuhienlqd@gmail.com

Thạc sĩ TỐNG MỸ LINH

Giáo viên
Điện thoại: 0987261135
Email: tongmylinhlqd@gmail.com

Cử nhân BÙI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Giáo viên
Điện thoại: 0767316432
Email: phuongthaodhqn1998@gmail.com

Thạc sĩ CHẾ THỊ HỒNG THOA

Giáo viên
Điện thoại: 0935002124
Email: chethihongthoa81@gmail.com

Cử nhân TRẦN THÀNH TRUNG

Giáo viên tiếng Nhật
Điện thoại: 0978994023
Email: buonoiqn@gmail.com