Ngày 09/01/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 92/SGDĐT-TCCB về việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với một số nội dung sau:

92_SGDDT-TCCB_09012024


Ke-hoach-thuc-hien-thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-den-nam-2025


QD-BAN-HANH-CHINH-SACH-THU-HUT-NGUON-NHAN-LUC


HD_SNV_Huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-so-47.2022.UBND_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *