Lần đầu học sinh THPT tham gia giải quyết tình huống về lĩnh vực kinh doanh

Với kỳ vọng nuôi dưỡng niềm yêu thích lĩnh vực kinh doanh, tư duy phản [...]