Xây dựng văn hoá phòng, chống tham nhũng qua ngoại khoá “Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023”

Căn cứ Kế hoạch số 328/KH-SGDĐT ngày 19/3/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc [...]