45 trường THPT tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Trong giai đoạn 2022 – 2025, có 45 trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ [...]