Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên 2024

Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên (OLP Tin học MT-TN) lần [...]

Học sinh trường Lê tiếp tục chinh phục Kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên – Lần thứ IV

Ngày 18/3/2023, Trường Đại học (ĐH) Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – [...]