Triển khai thực hiện Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]