Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”

Nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn [...]