Bến Tri Ân

Em ghé bến Tri Ân, mây vần bóng xế Thầy cười đau đáu “Sao mới [...]