Phượng mùa thu

Hàng phượng dọc theo cổng sau trường Lê vẫn đua nhau khoe sắc dẫu tiết [...]