Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một [...]