Giới thiệu về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 14/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, của Thủ [...]