Luật phòng chống tác hại thuốc lá (Trích)

Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông [...]