“Học sinh 3 tốt” – khích lệ học sinh rèn luyện, phấn đấu

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu [...]