Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Ngày 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng [...]