Có một “LÊ” như thế trong tôi

Tháng 9 cùng trường Lê “Có một Lê – như thế trong tôi.Vừa mới đây [...]