Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh

Nhằm tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để bồi dưỡng, [...]