Những giá trị từ cuộc thi KHKT cấp tỉnh của trường Lê

Nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kĩ thuật, [...]