Bổ sung hồ sơ công chức, viên chức và người lao động định kỳ hàng năm

Ngày 05/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]