Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của [...]