Ngày 27/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2465/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức với một số nội dung sau:

2465_SGDDT-TCCB_27092023


Nghi-dinh-71-2023-ND-CP-sua-ND-112-2020-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-ccvc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *