Ngày 15/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2071/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

CV-2071.2023


4306-BGDDT


1914-CV-ra-soat-chuyen-hang-bo-nhiem-CDNN-giao-vien


CV-900-gui-cac-don-vi


CV-901-gui-UBND-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *