Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10-11-2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ, vai trò tự quản của nhân dân. Luật đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Luật không chỉ thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn mà còn điều chỉnh đến dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

luat10-luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *