Ngày 06/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản 2275/SGDĐT- GDTrH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bình Định với một số nội dung:

1. Quán triệt, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Cụ thể là:

– Luật Bảo vệ môi trường;

– Luật đa dạng sinh học;

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”;

– Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (có Kế hoạch kèm theo).

2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và cả cộng đồng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa; cây, con dược liệu; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 141/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Bình Định,

4. Tăng cường tư vấn, khuyến khích, động viên học sinh định hướng lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến công nghệ sinh học, nhằm tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

5. Tăng cường triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, các mô hình tiên tiến, điển hình trong các cơ sở giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào các sáng kiến, giải pháp có ứng dụng công nghệ sinh học.

2275_SGDDT-GDTrH_06092023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *