(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn ngành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Đại hội công đoàn giáo dục các cấp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.

          Theo đó, mục tiêu thi đua nhằm động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới.

Các nội dung phong trào thi đua cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh và sinh viên.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) sắp được thông qua; Tăng cường thực hiện các giả pháp  nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; xây dựng phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, chăm lo công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị.
Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên tổ chức các  hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học và đơn vị giáo dục. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao.
Phong trào thi đua được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học. Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1 (4/9/2012 đến 14/01/2013). Đợt 2: từ  đầu học kỳ 2 đến hết năm học (15/01/2013 đến 31/5/2013).

Theo Lập Phương-Báo GD&TĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *