LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ HUỲNH LÊ MINH
Điện thoại: 0905158158
Email: huynhleminhlqd@gmail.com

phó HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ PHAN THỊ LY GIANG
Điện thoại: 0919651800
Email: phanlygiang@gmail.com

phó HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ PHAN VĂN HÀ
Điện thoại: 0914112247
Email: phanvanhalqd@gmail.com