TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 1922: Đỗ đầu kỳ thi Thành Chung

– 1925: Tham gia Hội Phục Việt tại Vinh, sau đó Hội đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng

– 1926: Sang Quảng Châu, Trung Quốc bàn việc hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

– 1927: Học ở trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva với bí danh là Licơvây

– 1928: Dự Đại hội VI Quốc tế Cộng sản

– 4/1930: Về nước và được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng và được giao soạn thảo “Luận cương Chính trị”

– 10/1930: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản “Luận cương Chính trị” và bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng

– 3/1931: Chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 2 tại Sài Gòn bàn việc chấn chỉnh Đảng sau đợt khủng bố của địch. Hội nghị đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ hiện tại của Đảng, Nghị quyết về tổ chức của Đảng, Nghị quyết về cổ động tuyên truyền

– 18/4/1931: Bị giặc Pháp bắt

– 6/9/1931: Đồng chí mất tại Nhà thương Chợ Quán ở tuổi 27 với lời nhắn nhủ bạn bè “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

– 12/1/1999: Hài cốt đồng chí Trần Phú được di dời về an táng tại quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *