Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “là một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt từ năm 2013, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành ráo riết, quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách được chuẩn bị công phu, bài bản, với sự ban hành kế hoạch của Ban Nội chính và sự tham gia biên soạn của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Tuổi trẻ… và Ban Nội chính tham gia thường trực. Quá trình xây dựng đề cương và sưu tầm tài liệu công phu. Cuốn sách được thể hiện là công trình lôgíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết.

Cuốn sách gồm 623 trang, chia làm 3 phần:

Phần 1Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, để phát triển đất nước. Các phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng và các kết luận tại các phiên họp, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong phần này đã phân tích và rút ra 8 bài học quý báu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, 5 nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt những bước tiến mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Phần 2Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, bao gồm: Tuyển chọn 14 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi đổi mới đến nay, ở đó, “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Tuyển chọn 8 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các bài viết đề cập đến các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các “căn bệnh” mà đảng viên thường mắc phải, như “sợ trách nhiệm”, “thiếu ý thức bảo vệ của công”, “bòn vét của công”, “lợi dụng cương vị, quyền hạn”… và những chỉ dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên như “rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình”, trong đó, có bài về chủ đề này được đồng chí viết từ 50 năm trước, khi là biên tập viên trẻ tuổi của Tạp chí Cộng sản.

Phần 3Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp 60 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của chính khách, học giả nước ngoài thể hiện niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các ý kiến đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư, vào sự chuyển biến tích cực của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được thực hiện ở nước ta; tất cả đều có chung đánh giá “Tổng Bí thư đã quy tụ được ý chí của toàn Đảng, toàn dân”.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, là cẩm nang đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và Nhân dân. Chính vì lẽ đó, từ khi ra đời đến nay từ Trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp, các tổ chức cơ sở đảng… đã tiến hành triển khai nghiên cứu, quát triệt, phổ biến và vận dụng cuốn sách rộng rãi trong toàn xã hội.

Đọc sách điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *