Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:


Huong-dan-thuc-hien-ve-cong-tac-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *