HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Thạc sĩ LÊ THÚY VI
Giáo viên
Điện thoại: 0362025404
Email: lethuyvi3009@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Cử nhân NGUYỄN TẤN PHÚ
Giáo viên
Điện thoại: 0326449725
Email: phunguyentan1996@gmail.com

ỦY VIÊN

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIỀU
Giáo viên
Điện thoại: 0868511588
Email: thikieu91@gmail.com

ỦY VIÊN

NGUYỄN TÚ LINH
Học sinh

ỦY VIÊN

TRƯƠNG QUỲNH ANH
Học sinh

ỦY VIÊN

LÊ THỊ NHẬT TRÂM
Học sinh

ỦY VIÊN

NGUYỄN DƯƠNG ANH THƯ
Học sinh

ỦY VIÊN

NGUYỄN HOÀNG NGHI
Học sinh

ỦY VIÊN

VÕ HỒNG BÍCH DUYÊN
Học sinh

ỦY VIÊN

LÊ THÁI MINH TÍN
Học sinh

ỦY VIÊN

NGUYỄN ĐOÀN VINH NAM
Học sinh