Ngày 14/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 06 Chương, 31 Điều:

      – Chương I: Những quy định chung (từ Điều 01 đến Điều 02).

     – Chương II: Tổ chức cuộc họp, hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; phát biểu lấy ý kiến của Hộ gia đình; Biểu quyết trực tuyến tại thôn; tổ dân phố để Nhân dân bàn và quyết định; Quy trình bầu; Cho thôi làm Trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố (từ Điều 03 đến Điều 11).

     – Chương III: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn (từ Điều 12 đến Điều 19).

     – Chương IV: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị (từ Điều 20 đến Điều 23).

     – Chương V: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở Doanh nghiệp Nhà nước (từ Điều 24 đến Điều 27).

     – Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 28 đến Điều 31).

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày 08/8/2023.

ND59-2023CP_Quy-dinh-chi-tiet-Luat-THDCOCS.signed

2278_SGDDT-TCCB_06092023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *