Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024; Quyết định số 4423/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo một số nội dung như sau:

3407_TB-SGDDT_28122023


Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển:

So-GDDT-danh-sach-dang-ky-tuyen-dung-2023-2024-Du-dieu-kien-du-tuyen-799


Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển:

So-GDDT-danh-sach-dang-ky-tuyen-dung-2023-2024-Khong-du-dieu-kien-du-tuyen


Hướng dẫn nộp phí điện tử:

Huong-dan-thanh-toan-phi-tuyen-dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *