ĐẢNG ỦY

bí thư đảng ủy

Thạc sĩ HUỲNH LÊ MINH
Điện thoại: 0905158158
Email: huynhleminhlqd@gmail.com

phó BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

Thạc sĩ PHAN THỊ LY GIANG
Điện thoại: 0919651800
Email: phanlygiang@gmail.com

ĐẢNG ỦY VIÊN
BÍ THƯ CHI BỘ 2

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Điện thoại: 0979495245
Email: cuonglichsu.lqd2002@.gmail.com

ĐẢNG ỦY VIÊN
BÍ THƯ CHI BỘ 1

Tiến sĩ HỒ THỊ THU HIỀN
Điện thoại: 0982818673
Email: hothithuhienlqd@gmail.com

ĐẢNG ỦY VIÊN
ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

Thạc sĩ VÕ NHẬT MINH
Điện thoại: 0794424413
Email: vonhatminhlqd@gmail.com

ĐẢNG ỦY VIÊN

Thạc sĩ TRẦN HÀ NAM
Điện thoại: 0903570645
Email: namlqd@gmail.com

ĐẢNG ỦY VIÊN
BÍ THƯ CHI BỘ 3

Thạc sĩ BÙI TẤN PHÁT
Điện thoại: 0935524188
Email: buitanphatlqd@gmail.com

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA

Thạc sĩ VÕ QUỐC THÀNH
Điện thoại: 0988855399
Email: nhanduyenVietNam@gmail.com