Trong năm 2022 vừa qua, Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt, vận dụng, thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai đến các chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của đơn vị.

Tập thể đảng ủy luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị thông qua biện pháp phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Lãnh đạo trường, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng công tác Đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn – nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên do Thành ủy tổ chức. Trong năm 2022, đã cử 14 đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và đã kết nạp được 11 đảng viên (10 học sinh và 01 giáo viên), vượt chỉ tiêu cấp trên giao. 100% đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị kỷ luật bất cứ hình thức nào.

Kết quả nổi bật trong năm 2022:

– 100% học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Tốt; 95,21% học sinh xếp loại Học lực Giỏi, không có học sinh xếp loại Trung bình; 100% học sinh tốt nghiệp THPT.

– Kết quả thi học sinh giỏi, Khoa học kỹ thuật các cấp năm học 2021-2022 đạt 257 giải. Trong đó:

+ Thi HSG cấp tỉnh lớp 12:  103 giải, gồm 05 giải Nhất, 13 giải Nhì, 37 giải Ba và 48 giải KK. Đã có 39 học sinh giỏi của nhà trường trong đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2022 và có 32 học sinh đạt giải.

+ Thi HSG cấp tỉnh lớp 11: 103 giải, gồm 04 giải nhất, 13 giải Nhì, 36 giải Ba và 50 giải KK.

+ Thi HSG cấp Quốc gia đạt:  21 giải (06 giải Nhì, 08 giải ba và 07 KK)

+ Thi KHKT cấp tỉnh có 4 dự án dự thi đạt 04 giải: 01 Nhì, 02 Ba và 01 Tư.

+ Thi KHKT cấp quốc gia có một dự án đạt giải triển vọng.

+ Thi OLP Tin học miền Trung Tây Nguyên lần thứ 3 tại Đà Nẵng đạt 25/25 giải (05 Nhì, 08 Ba, 12KK).

– Tất cả CB-GV đều đạt chuẩn, trong đó có 01 Tiến sĩ;  45 thạc sĩ, 30 GV giỏi và dạy giỏi cấp tỉnh. Có 01 GV đang học cao học.

+ 100% CBGV đạt yêu cầu trở lên, 67/67 CB-GV đạt danh hiệu LĐTT.

+ 01 Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc; 02 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 05 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Có 13 đề tài Sáng kiến đạt giải cấp trường; có 05 đề tài sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận có phạm vi ảnh hưởng trong ngành giáo dục tỉnh.  

+ Tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” năm học 2021-2022.

+ Công đoàn cơ sở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định  tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2021-2022”.

+ Đoàn thanh niên được UBND thành phố Quy Nhơn tặng Giấy khen về thành tích “Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022.

+ Hội khuyến học được Hội khuyến học tỉnh tặng Giấy khen “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2022”. Trong năm 2023, Đảng ủy sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Tác giả: Thầy Huỳnh Lê Minh, Bí thư Đảng ủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *