BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch công đoàn

Thạc sĩ TRẦN HÀ NAM
Điện thoại: 0903570645
Email: namlqd@gmail.com

PHÓ Chủ tịch công đoàn

Cử nhân BÙI TẤN PHÁT
Điện thoại: 0935524188
Email: buitanphatlqd@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Điện thoại: 0914063487
Email: thanhhalqd70@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Tiến sĩ HỒ THỊ THU HIỀN
Điện thoại: 0982818673
Email: hothithuhienlqd@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Cử nhân NGUYỄN LÊ NGỌC THÁI
Điện thoại: 0937450337
Email: nguyenlengocthai@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Thạc sĩ VÕ QUỐC THÀNH
Điện thoại: 0988855399
Email: nhanduyenVietNam@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Cử nhân LÊ ANH TUẤN
Điện thoại: 0985624124
Email: leanhtuanqld@gmail.com