BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch công đoàn

Thạc sĩ BÙI TẤN PHÁT
Điện thoại: 0935524188
Email: buitanphatlqd@gmail.com

PHÓ Chủ tịch công đoàn

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA
Cử nhân LÊ ANH TUẤN
Điện thoại: 0985624124
Email: leanhtuanqld@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Cử nhân BÙI THỊ ÁNH
Điện thoại: 0383885349
Email: buithianhqc@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Thạc sĩ NGUYỄN BỬU CHUNG
Điện thoại: 0985929141
Email: nguyenbuuchunglqd@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Cử nhân NGUYỄN LÊ NGỌC THÁI
Điện thoại: 0937450337
Email: nguyenlengocthai@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Thạc sĩ VÕ QUỐC THÀNH
Điện thoại: 0988855399
Email: nhanduyenVietNam@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Thạc sĩ CHẾ THỊ HỒNG THOA
Điện thoại: 0935002124
Email: chethihongthoa81@gmail.com

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TRƯỞNG BAN

Cử nhân NGUYỄN TRẦN CƯƠNG
Điện thoại: 0983229599
Email: cuonglqd66@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG BAN

Cử nhân LÊ ANH TUẤN
Điện thoại: 0985624124
Email: leanhtuanqld@gmail.com

ỦY VIÊN

Thạc sĩ HỒ THANH LAI
Điện thoại: 0905633966
Email: thanhlai282@gmail.com