THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA việc chấp hành các quy định về dạy thêm, [...]

Triển khai thực hiện Quy định kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 06/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Bổ sung hồ sơ công chức, viên chức và người lao động định kỳ hàng năm

Ngày 05/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Thông báo về nội dung thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành Kế hoạch số [...]

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Triển khai thực hiện Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – [...]