Ngày 05/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3176/SGDĐT-TCCB về việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức và người lao động định kỳ hàng năm với một số nội dung sau:

3176_SGDDT-TCCB_05122023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *