BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ HUỲNH LÊ MINH
Điện thoại: 0905158158
Email: huynhleminhlqd@gmail.com

phó HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ ĐỖ EM
Điện thoại: 0905159251
Email: doemlqd@gmail.com

phó HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ PHAN THỊ LY GIANG
Điện thoại: 0919651800
Email: phanlygiang@gmail.com